Široké

spektrum

služieb

Naša agentúra vám ponúka široké spektrum príležitostí k spolupráci. Stačí nás kontaktovať a o ostatné sa postaráme!

Projekty EU

Projekt s názvom „Rozvoj služieb a podpora kreatívneho talentu v spoločnosti Slovenská letecká agentúra, s.r.o.“ je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. Realizuje sa na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovenská letecká agentúra, s.r.o. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, v zastúpení Ministerstvom kultúry SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.01.2020.

Identifikácia projektu

Názov: Rozvoj služieb a podpora kreatívneho talentu v spoločnosti Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H221

Miesto realizácie: Banská Bystrica, 974 01, Hronské predmestie 4

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

NFP maximálne do výšky: 193 499,17 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obstaranie technológií na vybudovanie a zriadenie úplne nového video záznamového a prenosového oddelenia v rámci našej spoločnosti, vytvorenie dvoch nových pracovných miest pre toto oddelenie a nové marketingové inovačné aktivity s použitím metódy tzv. marketingového mixu.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť podporné činnosti súvisiace s výrobou a distribúciou filmov, videozáznamov a televíznych programov prevažne z celoslovenských kultúrno-spoločenských podujatí s medzinárodnou účasťou v podobe Medzinárodných leteckých dní SIAF na Slovensku, podujatia Zlaté krídla a iných.

Tento hlavný cieľ bude dosiahnutý aj za podpory čiastkových špecifických cieľov projektu:

1. Nákup inovatívnych technológií pre úplne nové firemné video záznamové a prenosové oddelenie.

2. Vytvorenie pracovných miest a zamestnanie ľudí v rámci nového firemného videozáznamového a prenosového oddelenia.

3. Zavedenie inovatívnych reklamných a marketingových aktivít pre propagáciu nových služieb a produktov z nového firemného video záznamového a prenosového oddelenia.

Z oprávnených aktivít je predmetom projektu aktivita č. 1 – Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie. Ostatné vykonávané a zabezpečované činnosti sú financované z vlastných zdrojov žiadateľa mimo projekt.